Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DNI WILCZYNA 2017

Utworzono dnia 18.06.2017
Czcionka:

 

 

„Dni Wilczyna 2017”

Data: 24 -25 czerwca 2017r.

Charakter imprezy: impreza masowa artystyczno - rozrywkowa

 

            Impreza masowa artystyczno – rozrywkowa zwaną dalej „Imprezą”odbywa się na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ogólnie dostępnym, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie, .

            Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.),

zwanej dalej „Ustawą”.

            Regulamin wydany jest przez organizatora przeprowadzającego Imprezę, którym Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, zwany dalej „Organizatorem”.

Miejsce Imprezy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Data Imprezy: 24 -25  czerwca 2017r.

Godziny Imprezy: 20.15 – 22.45

            Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą

przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Teren Imprezy masowej obejmuje obszar około 500 m2, wyznaczony taśmami i płotkami zaporowymi. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

            Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

            Wszystkie osoby uczestniczące w Imprezie przebywające na wyznaczonym terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie są zobowiązane do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 1

Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

§ 2

Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zakaz wstępu na teren Imprezy dotyczy:

1. osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:

a) zakazujące wstępu na imprezę masową,

b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych, wydanych przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawie nieletnich,

2. osób, wobec których został wydany zakaz zagraniczny,

3. osób odmawiających poddaniu się czynnościom sprawdzenia i stwierdzania

uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, legitymowania w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

4. osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

5. osób posiadających broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 5,

6. osób zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

7. osób w wieku do lat 12 bez dorosłych opiekunów.

§ 4

Zakazuje się na terenie Imprezy palenia tytoniu, wprowadzania psów i innych zwierząt

oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej

zarobkowej na terenie Imprezy.

§ 5

Zabrania się całkowitego wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej

uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§ 6

Z terenu Imprezy zostaną usunięte osoby, które:

1) zachowują się agresywnie, zakłócają Imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

2) pomimo zakazu wniosły w/w środki bądź narzędzia,

3) zostały wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na Imprezy masowe.

§ 7

Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Służby Porządkowej

i Służby Informacyjnej Organizatora.

§ 8

Służby Porządkowe i Informacyjne Organizatora uprawnione są do:

1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby

te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 5,

4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem terenu imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

§ 9

Służby Porządkowe Organizatora uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia atakuna członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w § 8 ust. 4

§ 10

Służby Porządkowe Organizatora są obowiązane:

1. odmówić wstępu na Imprezę osobom, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu,

2. usunąć z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem

oraz regulaminem terenu imprezy masowej,

3. usunąć z miejsca przeprowadzenia Imprezy osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. ab

niniejszego regulaminu.

§ 11

Służby Informacyjne Organizatora są obowiązane do:

1. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

2. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

3. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie,

4. niedopuszczenia osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych

dla publiczności,

5. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych

działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,

6. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób,

7. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu terenu imprezy masowej,

8. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie.

§ 12

Za osoby do lat 12 przebywające na terenie Imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

§ 13

Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Imprezy,                                a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy masowej „Dni

Wilczyna  2011” jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie,

filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą

oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku, w związku

z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

§ 14

Organizator informuje, iż wszelkie próby rejestrowania dźwięku lub obrazu wykonywanych

podczas Imprezy programów artystycznych na jakichkolwiek nośnikach dźwięku                                 lub audiowizualnych są bezwzględnie zakazane.

§ 15

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany

programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 16

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia

i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

§ 17

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, niniejszego regulaminu oraz regulaminu terenu imprezy masowej przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne Organizatora, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania Imprezy przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

§ 18

Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu

i w czasie trwania Imprezy, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

§ 19

Kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności

albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

§ 20

Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Imprezy albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

§ 21

1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni               i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

§ 22

1. Kto w czasie trwania Imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej Imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Karze, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania Imprezy narusza nietykalność cielesną członka Służby Porządkowej lub Służby Informacyjnej Organizatora.

3. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 23

Kto wykracza przeciwko wydawanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym

o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany (art 54 kw).

§ 24

Czyny określone w § 17–20 są wykroczeniami i podlegają postępowaniu przyspieszonemu

na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach

o wykroczeniach (Dz.U. z 2008r. nr 133, poz. 848, Nr 214 poz. 1344 i Nr 237 poz. 1651).

§ 25

Czyny określone w § 21–22 są przestępstwami i podlegają postępowaniu przyspieszonemu

na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego

(Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

§ 26

Osoby znajdujące się na terenie Imprezy nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą

usuwane przez Służbę Porządkową Organizatora z terenu Imprezy i przekazywane Policji

celem zastosowania określonych prawem przepisów karnych.

 

 

ORGANIZATOR

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 105

W poprzednim miesiącu: 304

Wszystkich: 11035