Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie im. Antoniego Szulczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://wilczyn.naszgok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, są umieszczone jako skany innych dokumentów bez warstwy tekstowej. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Adamczyk, adres poczty elektronicznej gokwilczyn@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632683168. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście głowne do budynku znajduje się przy ul. Rynek 14. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który kieruje bezpośrednio do wejścia budynku.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię przy schodach wejściowych do budynku

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Nie posiadamy parkingów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie posiadamy

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny